Heja 15.12.2009 Kaupunginlakimies Jouko Aarnio 30.10.2009: 

”Tampereen vihreä valtuustoryhmä on valtuustoaloitteessaan 18.2.2009 esittänyt sen selvittämistä, millä tavoin Tampereen kaupunki voi järjestää työntekijöilleen oikeudellista apua työtehtävien hoitamisen seurauksena syntyneissä oikeudenkäynneissä. Lisäksi valtuustoaloitteessa on esitetty laadittavan ohjeistus siitä, missä tilanteessa kaupungin palveluksessa oleva lakimies on näissä tilanteissa kaupungin työntekijöiden käytettävissä. 

Kunnan palveluksessa oleville tuomittujen oikeudenkäyntikulujen korvaamista sääntelee laki eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista. Kyseisen lain 1 §:n 1 momentin mukaan kunnan tai kuntainliiton palveluksessa olevalle, jota syytetään virheellisestä menettelystä viran toimittamisessa tai työssä taikka jolta vaaditaan korvausta sellaisesta menettelystä, suoritetaan, jos vaatimukset on hylätty, hakemuksesta kunnan tai kuntainliiton varoista hänelle tuomioistuimen päätöksellä maksettaviksi tuomittujen oikeudenkäyntikulujen määrä. Lisäksi lain 1 §:n 2 momentin mukaan kunnan tai kuntainliiton palveluksessa olevalle voidaan suorittaa hakemuksesta kunnan tai kuntainliiton varoista korvausta sellaisista välttämättömistä 1 momentissa tarkoitetusta oikeudenkäynnistä aiheutuneista kuluista, joista hänelle ei ole tuomittu korvausta, milloin se hänen asemansa sekä muut olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

 Korkein hallinto-oikeus otti päätöksellään 1985 II 37 kantaa oikeudenkäyntikulujen korvattavuuteen. Tapauksessa kaupunginhallitus oli päättänyt myöntää virkavirheestä syytteessä oleville viranhaltijoille mm. oikeuden kaupungin kustannuksella palkata itselleen asiamies. Kaupunginhallitus perusteli päätöstä sillä, että koska asiassa oli vaadittu vahingonkorvausta myös kaupungilta, kaupungin edun mukaista oli hoitaa viranhaltijoiden puolustus mahdollisimman hyvin.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan kaupunkiin kohdistetusta vahingonkorvausvaatimuksesta huolimatta asiamiehen palkkaamista ei voida pitää kunnan toimialaan kuuluvana asiana. Kaupunginhallitus ylitti siten toimivaltansa päätöksen tehdessään. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan kunnan palveluksessa olevalle, jota syytetään virheellisestä menettelystä viran toimittamisessa, suoritetaan tai voidaan suorittaa kunnan varoista korvausta oikeudenkäynnistä aiheutuneista kuluista vain edellä mainitussa laissa säädetyin edellytyksin, ts. vain siinä tapauksessa, että vaatimukset on hylätty.

Tampereen kaupungin riskirahastojen sääntöjen 2 §:n 3 momentin nojalla vahinkorahastosta voidaan korvata kaupungin luottamus- ja työtehtävien hoitamista koskevista vaatimuksista johtuvat oikeudenkäynti- ja muut asianhoitokulut, mikäli vaatimukset ovat ennalta arvioiden perusteettomia tai mikäli vaatimukset johtuvat syistä, jotka eivät olleet luottamushenkilön, viranhaltijan tai työntekijän vältettävissä. Korvauksen saaja on velvollinen siirtämään kaupungille oikeutensa saada kulujen korvausta vastapuolelta.

Käytännössä oikeudenkäyntikuluja on korvattu vahinkorahastosta sen jälkeen, kun vaatimukset on tuomioistuimen lainvoimaisella tuomiolla hylätty. Ennen lainvoimaista tuomiota kuluja on korvattu silloin, kun vaatimusten on katsottu ennalta arvioiden olleen perusteettomia. Tällöin korvauksen maksamisen edellytyksenä on kuitenkin ollut se, että korvauksen saaja on sitoutunut maksamaan takaisin kaupungille vahinkorahastosta suoritetun määrän, mikäli tuomio muutoksenhaun johdosta muuttuu.

Tampereen kaupungin konsernihallinnon lakimiesyksikön tehtävänä on huolehtia kaupungin oikeudellisesta edunvalvonnasta käyttämällä kaupungin puhevaltaa tuomioistuimissa. Silloin, kun kaupungin palveluksessa olevaa syytetään virheellisestä menettelystä viran toimittamisessa tai työssä taikka häneltä vaaditaan korvausta sellaisesta menettelystä, saattaa kaupungin ja työntekijän etujen välillä esiintyä ristiriitaa. Mahdollisesta intressiristiriidasta johtuen lakimiesyksikön lakimiehet eivät näissä tilanteissa voi avustaa kaupungin palveluksessa olevaa.”

Rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen 20.8.2009:

”Vahinkorahaston pääoma oli viime vuodenvaihteen tilinpäätöksessä noin 24,4 miljoonaa euroa. Rahaston sääntöjen mukaan korvauspäätökset tekee talous- ja strategiaryhmän johtaja 170.000 euron summaan saakka, jonka ylittävät päätökset tekee kaupunginhallitus. Kaupungin rahastojen määrää on vuosien kuluessa supistettu ja tavoite on jatkaa tätä edelleen. Vahinkorahaston suhteen ei muutoksia ole kuitenkaan suunnitteilla.”

Päätösehdotus. Vs. henkilöstöjohtaja Pietikäinen:

Henkilöstöjaosto päättää esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi,

että Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja aloitteeseen annettu vastaus merkitään tiedoksi ja

että aloite ei anna tässä vaiheessa aihetta muihin toimenpiteisiin.

Asiankäsittelyn kuluessa puheenjohtaja Parviainen esitti päätösehdotukseen lisättävän kolmannen ponnen, että lakimiesyksikkö laatii oikeustilanteita käsittelevän selkeän ohjeistuksen kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden käyttöön.

Puheenjohtaja tiedusteli esityksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.


Päätös

Henkilöstöjaosto päätti

esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi,

että Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja aloitteeseen annettu vastaus merkitään tiedoksi,

että lakimiesyksikkö laatii oikeustilanteita käsittelevän selkeän ohjeistuksen kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden käyttöön ja, että aloite ei anna tässä vaiheessa aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lisätietoja vs. henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen, puh. 040 7079147 (60272)

etunimi.sukunimi@tampere.fi

_____