Dno TRE: 5331/2011

Valtuustoaloite Tampereen kaupungin metsien suojelemiseksi Teiskossa – Tampereen vihreä valtuustoryhmä ym.

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys toteutti kesällä 2010 kaupungin omistamissa metsissä Teiskossa maastokartoituksia, joiden perusteella tarkasteltiin kohteiden ekologisia piirteitä ja niiden soveltuvuutta luonnonsuojeluun.

Selvityksessä olivat mukana Kintulammen retkeilymetsä (480 ha ), Kulkkilan retkeilymetsä (350 ha), Nallin retkeilymetsä (140 ha), Pirttijärven retkeilymetsä (300 ha), Jylhänperän talousmetsä (noin 50 ha), Holman talousmetsä (noin 20 ha) ja Vähä-Valkeajärven talous- tai virkistysmetsä (noin 60 ha). Selvitettyjen alueiden yhteispinta-ala on 1400 hehtaaria. Metsät on luokiteltu kaupungin omassa luokituksessa pääosin retkeilymetsiksi ja yleiskaavassa virkistysalueiksi, joten taloudellisia tai sosiaalisia esteitä niiden suojelulle ei pitäisi olla.

Raportissa kartoitettiin metsien rakenneplirteitä, joilla on merkitystä luonnon monimuotoisuudelle, kuten lahopuun määrää ja puuston rakennetta. Kartoitus toteutettiin etupäässä Iuontotyyppitasolla. Selvityksen yhteydessä arvioitiin myös alueiden laatua suhteessa METSO-ohjelman suojelukriteereihin. Jokaiselta metsikkökuviolta otettiin useita valokuvia, joita käytettiin raportoinnin tukena. Selvitys on ladattavissa osoitteesta www.tysy.fi

Raportti osoittaa, että kaikki alueet soveltuvat erinomaisesti suojeluun. Sen lisäksi, että alueet ovat luontoarvoiltaan merkittäviä, ne ovat erillisinä alueina huomattavan laajoja ja yhtenäisiä. Metsiä on aiemmin käsitelty, mutta niiden luontoarvot ovat säästyneet hyvin. Metsien suojelu ja jättäminen hakkuiden ulkopuolelle parantaisivat entisestään niiden luontoarvoja lähitulevaisuudessa.

Tällä hetkellä Tampereen metsiensuojeluprosentti on 0,6, kun esimerkiksi Vantaalla se on 4 %. Pirkanmaallakin metsiensuojeluaste on vain 1,3 %. Toteutuessaan esitetyt Suojelualueet muodostaisivat Pirkanmaan suojelluista metsistä yli 10 %, mikä olisi maakunnallisesti erittäin merkittävää. Eri tutkimuksien ja politiikkaohjelmien mukaan Etelä-Suomen metsiensuojeluasteen tulisi olla merkittävästi nykyistä suurempi.

Nyt esitettävät suojelutoimenpiteet edistävät kaupunkilaisten retkeilymahdoiiisuuksia tulevaisuudessa. Suojelu avaa uusia mahdollisuuksia myös Iuontomatkaiiun ja -yrittämisen kehittämiseen Teiskossa.

Esitämme, että kaikki selvityksessä mukana olevat kaupungin omistamat metsäalueet suojellaan Iuontoarvoiltaan merkittävinä. Vaituustoaloitteessamme laajennamme Kintulammen osalta suojelupinta-alaa hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiseksi 580 hehtaariksi, joten esitämme suojeltavaksi yhteensä 1500 hehtaaria metsää.

Tampereella 13.6.2011