MARAK-toimintamalli (moniammatillinen riskinarvioinnin kokous) on Englannista lähtöisin oleva menetelmä, jolla pyritään auttamaan vakavaa parisuhdeväkivaltaa kokeneita uhreja tai sen uhan alla eläviä henkilöitä. Riskinarviointimenetelmän avulla pyritään löytämään parisuhdeväkivaltaa kokeneiden joukosta ne, joilla todennäköisyys vakavan väkivallan uusiutumiseen on suuri. Menetelmää käyttämällä puututaan väkivaltaan ennen kuin se muuttuu hengenvaaralliseksi tai aiheuttaa vakavia vammoja. Arviolta 10 prosenttia esimerkiksi kaikesta naisten parisuhteessa kokemasta väkivallasta on toistuvaa, vuosia kestänyttä väkivaltaa, jonka taustalla on erilaisia alistamisen ja eristäminen muotoja. Väkivallan seurauksena heidän terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluiden tarve on suuri erilaisten henkisten ja taloudellisten ongelmien paikkaajana.

MARAK-toimintamallin ideana on laatia moniammatillisessa työryhmässä väkivallan uhrille tai uhan alla elävälle henkilölle turvasuunnitelma ja tätä kautta parantaa tämän turvallisuutta. MARAK -prosessi koostuu kandesta vaiheesta, joista ensimmäisessä työntekijän tulee tunnistaa parisuhdeväkivallan uhri ja täyttää yhdessä hänen kanssaan riskinarvioinnin lomake. Prosessin toisessa vaiheessa käynnistetään moniammatillinen työskentely uhrin suostumuksella, jolloin sovitaan uhrin turvallisuutta parantavista toimenpiteistä, nimetään niiden toteuttamisesta vastaavat tahot ja seurataan toimenpiteiden toteutumista. Tavoitteena on, että parisuhdeväkivalta ja sen uhka loppuu ja että uhri saa tarvitsemansa avun ammattilaisilta/viranomaisilta yhdellä ilmoituksella mandollisimman helposti, nopeasti sekä yksinkertaisesti. Turvasuunnitelman johdosta tehty toimenpide voi olla esimerkiksi se, että uhrille ja hänen lapsilleen on järjestetty paikka turvakodista, uhrille on annettu keskustelu- ja vertaistukea, uhria on autettu taloudellisten kysymysten kanssa, esimerkiksi uuden asunnon hankkimisessa, tai väkivallan tekijää kohtaan on haettu lähestymiskielto ja tehty rikosilmoitus tapahtumista.

MARAK-toimintamallia on kokeiltu Suomessa pilottihankkeella, joka alkoi lokakuussa 2010 ja päättyi syksyllä 2011. Pilottikokeilun aikana toimintamalli todettiin hyödylliseksi ja laajentamisen arvoiseksi. Pilottihankkeen pohjalta tehtyyn kyselyyn vastanneista lähes 70 prosenttia oli sitä mieltä, että MARAK-kokouksissa sovituilla toimenpiteillä oli pystytty parantamaan uhrin turvallisuutta ja tukemaan hänen elämäänsä. Tarjotun avun kerrannaisvaikutukset esimerkiksi uhrin lapsiin ovat osa äärimmäisen tärkeää ennalta ehkäisevää toimintaa. MARAK-toimintamalli on käytössä yli kymmenellä paikkakunnalla ja sitä ollaan parhaillaan käynnistämässä tai suunnittelemassa lukuisille eri paikkakunnille. Suuret kaupungit ovat olleet toimintamallin käyttöönotossa aktiivisia. Toimintamalli on käytössä esimerkiksi Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa ja Vantaalla. Turussa toimintamallin käyttöönottoa valmistellaan parhaillaan.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Tampereen kaupunki aloittaa valmistelut MARAK-toimintamallin käyttöönottamiseksi osaksi lähisuhdeväkivallan parissa toimivien työntekijöiden toimenkuvaa ja osaksi sidosryhmäyhteistyötä muiden keskeisten toimijoiden kanssa.

Tampereella 10.11.2014

Tampereen vihreä valtuustoryhmä