Dno KKA: 7118/004/2005

262 § Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite langattoman tietoverkon toteuttamiseksi

Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite 10.8.2005:

”Erilaiset langattomat internet-laitteet, kuten internet-kännykät ja erilaiset mukana kulkevat tietokoneet ovat yleistyneet voimakkaasti. Nämä laitteet hyödyntävät erilaisia langattomia verkkoratkaisuja, kuten esimerkiksi WLAN-standardia (wireless local area network, langaton lähiverkko). Myös muita mahdollisia standardeja kehitetään.

Julkisia langattomia verkkoja on otettu käyttöön mm. Oulussa, jossa PanOulu-hankkeen tavoitteena on yhdistää avoimella kansalaisverkolla toisiinsa saumattomasti erilaiset matkapuhelin- ja langattomat palvelut. Oulun kansalaisverkkoa tarjotaan myös yritysten ja yhteisöjen käyttöön testiympäristönä. Hankkeen tausta-ajatuksia ovat myös kaupungin imagon ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Myös Lahdessa avautuu syksyllä avoin ja maksuton kaupunkiverkko, jonka rakentamiseen kaupunki on sitoutunut.

Julkinen langaton verkkoyhteys voi toimia keskeisenä osana tietoyhteiskunnallisesti aktiivista kaupunkia. Ideana on asentaa eri puolille kaupunkia WLAN-tukiasemia julkisiin palvelupisteisiin ja sinne, missä ihmisiä liikkuu paljon. Kuntalaiset ja vierailijat voisivat verkon peittoalueella käyttää Internetiä ja sen peruspalveluita maksutta WLAN-yhteensopivilla laitteilla. Lähes kaikki uudet langattomat verkkolaitteet ovat WLAN-yhteensopivia.

Tampere voisi tutkia mahdollisuuksia rakentaa julkinen langaton verkko yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Kaupunki voisi myös haastaa alueen yritykset ja muut yhteisöt rakentamaan langatonta Tamperetta ja kehittämään omia verkkopalvelujaan ajatusta tukevaksi. Esimerkiksi kahvilat, ravintolat, hotellit, parturit ja kauppaliikkeet voivat tarjota asiakkailleen operaattorin toimittaman kaupallisen langattoman Internet-yhteyden. Esimerkkinä vastaavasta yhteistoiminnasta on Oulun tietoyhteiskuntahanke. (1)

Langaton tietoverkko voidaan nähdä tulevaisuuden perusinfrastruktuurina. Siksi kaupungin tuleekin kiinnittää erityistä huomiota siihen, että mahdollinen verkko täyttää julkiselta sektorilta odotettavat pitkän aikavälin vaatimukset turvallisuudesta, hyödyllisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Asiaa tuleekin lähestyä myös näistä näkökulmista.

Kaupunki voisi tutkia eri standardeja ja laatia lyhyen- ja pitkän aikavälin suunnitelman langattoman tietoyhteiskuntahankkeen toteuttamisesta. Koska kaikkia uusien langattomien tekniikoiden vaikutuksia ympäristöön ja ihmiseen ei vielä tunneta, kaupunki voisi myös sitoutua järjestämään hankkeen yhteydessä pitkän aikavälin seurantatutkimuksen, jossa kerätään hyödyllistä tietoa verkon kaikista vaikutuksista ja sitoudutaan toimimaan tutkimustulosten mukaisesti.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme,

että Tampereen kaupunki ryhtyy selvittämään julkisten ja ilmaisten langattomien verkkoratkaisujen käyttöönottoa Tampereella osana laajempaa langatonta tietoyhteiskuntahanketta, jonka perusajatukset on esitetty tässä aloitteessa.

(1) teknologiakaupunki Oulun pilottihanke (Linkki: http://www.oulu.ouka.fi/Tiedote.asi)?ID=3730”