Dno KKA: 619/004/2006

22 § Olli-Poika Parviaisen valtuustoaloite kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseksi

Olli-Poika Parviaisen valtuustoaloite 18.1.2006:

”Toimiva ja demokraattinen kaupunki tarvitsee osallistuvia kaupunkilaisia. Tampere on kunnostautunut organisoimalla erilaisia edustuksellisia ja suoria osallistumiskeinoja kuntalaisille. Esimerkkejä tällaisesta toiminnasta ovat mm. nuorisofoorumi, lasten parlamentti, teemakohtaiset kuulemiset ja kaupunginvaltuustoon liittyvät yleisötilaisuudet.

Vaikuttamiskanavia on kuitenkin mahdollista kehittää entisestään. Tässä aloitteessa esitetään muutamia toimenpiteitä, jotka parantavat aktiivisen kuntalaisuuden edellytyksiä.

Vaalit ja aktiivinen kuntalaisuus

Kunnallisvaalien äänestysprosentti on ollut viime vaaleissa liian alhainen. Heikko äänestysprosentti heikentää kuntademokratian uskottavuutta ja uhkaa syrjäyttää tiettyjä ryhmiä päätöksenteosta. Kaupungin tuleekin laatia osallistamissuunnitelma seuraavia kunnallisvaaleja varten. Suunnitelman tulee pyrkiä luomaan mahdollisimman tehokkaita edellytyksiä kunnallisvaalien äänestysprosentin kasvattamiseksi. Erityisesti nuoriin ja syrjäytymisvaarassa oleviin ryhmiin on kiinnitettävä huomiota. Suunnitelma voisi esimerkiksi tarkastella äänestyspaikkoja ja vaaleihin liittyvää tiedotusta aktiivisen kuntalaisuuden näkökulmasta ja esittää tarvittavia parannusehdotuksia. Suunnitelman pohjalta voisi myös kehittää yleisemmän aktiivisen kuntalaisuuden ohjelman. Asiaa voisi valmistella tarvittaessa myös yhdessä muiden kuntien ja kunnallisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Verkkofoorumi

Tampereen kaupungin verkkosivuilla olevaa keskustelufoorumia tulee laajentaa voimakkaasti nykyisestä. Kaupungin tulee luoda edellytykset ajankohtaisista asioista käytävälle keskustelulle nostamalla foorumia aktiivisemmin esille kaupungin viestinnässä, haastamalla virkamiehiä ja luottamushenkilöitä osallistumaan keskusteluun ja käynnistämällä moderoituja keskusteluita esimerkiksi valtuuston asialistoista, yhdyskuntasuunnittelusta, talousarviosta ja käsiteltävistä valtuustoaloitteista. Näin linkki kuntalaisten ja päätöksenteon välillä vahvistuisi entisestään. Myös sähköisiä kuntalaiskuulemisia tulee kehittää ja niitä tulee järjestää esimerkiksi ajankohtaisista kaupunginvaltuuston kokouksiin liittyvistä asioista. Kaupunki voisi myös tutkia erilaisten muiden verkkoviestintämuotojen, kuten verkkopäiväkirjojen eli blogien käytön hyödyntämistä viestinnässään.

Esite vaikuttamismahdollisuuksista

Kaupungin tulee laatia yleiskielinen ja selkeä esite, jossa kuntalaisvaikuttamisen muotoja ja kanavia esitellään helppotajuisesti ja kannustavasti. Nykyinen materiaali ei ole osoittautunut riittäväksi. Kohderyhmäksi tulee ottaa alle 25-vuotiaat, jotka ovat paitsi tulevaisuuden päättäjiä, myös usein erillään päätöksenteosta. Esimerkiksi kaupungin julkaisema “osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa” raportti lataa melko synkän kuvan nuorten osallistuvuuskokemuksista. Esitteen voisi tuottaa yhdessä nuorisofoorumin kanssa ja sitä voisi jakaa esimerkiksi alueen oppilaitoksissa ja nuorisotiloissa.”