Vihreiden tiedote 12.4.2012

Tänään hyväksyttiin hallituksen liikennepoliittinen selonteko seuraavalle kymmenelle vuodelle. Selonteossa näkyy vahva vihreä kädenjälki. Ohjelmassa viedään eteenpäin etenkin suurten kaupunkien joukkoliikenneratkaisuja sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämistä. Ohjelma tukee hyvin kävelyn ja pyöräilyn yleissuunnitelmaa, joka myös osaltaan vie Suomea vihreämpään suuntaan.

– Saimme neuvotteluissa turvatuksi suurten kaupunkien raideliikenneinvestoinnit, joiden avulla erityisesti Turun ja Tampereen raitiotiehankkeita saadaan viedyksi eteenpäin, iloitsee Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö.

– Vihreille joukkoliikenne on erittäin tärkeä asia myös valtion tasolla ja tänään hyväksytty ohjelma tukee vahvasti kunnissa toteutettavaa ekologisen liikkumisen edistämistä ja edellytyksiä, Niinistö sanoo.

Liikennepoliittisessa ohjelmassa todetaan kaupunkien raideinvestoinneista seuraavasti: ”Valtio on valmis osallistumaan suurten kaupunkiseutujen (Helsingin, Turun ja Tampereen seudut) raideliikenneinvestointien rahoittamiseen. Lähtökohtana on, että kaupunkiratahankkeet toteutetaan 50-50-periaatteella valtion ja kuntien kesken. Valtio avustaa metron ja kaupunkiraitioteiden rakentamista 30 prosentin osuudella.”

Tampereen vihreä apulaispormestari Olli-Poika Parviainen näkee ohjelman erittäin tärkeänä kaupungeille. Valtion rahallinen tuki on kriittisen tärkeää, kun suunnitellaan suuria joukkoliikenteen parannushankkeita kuten raitioteiden rakentamista Tampereelle ja Turkuun.

– Raidehankkeet ovat tärkeä osa kaupunkien joukkoliikenteen houkuttelevuuden sekä ekologisuuden parantamista. Tehokkaan raideliikenteen positiiviset vaikutukset Tampereen ja Turun vetovoimalle, viihtyisyydelle ja taloudelliselle menestykselle ovat kiistattomia. Ensimmäisten linjojen rakentaminen voisi alkaa jo vuonna 2015, jos vain poliittista tahtoa riittää, Parviainen sanoo.

– Selonteossa hallitus linjaa valmiutensa jo tällä hallituskaudella tehtävään esisopimukseen valtion osallistumisesta Turun ja Tampereen pikaraitiotiehankkeisiin. Tämän jälkeen hankkeen toteutuminen on enää seutujen omien kuntien tahdon varassa, Niinistö sanoo.