Eduskunnan puhemiehelle

Taide kuuluu kiinteästi suomalaiseen rakennettuun ympäristöön. Taidetta voi olla esimerkiksi tiloissa, rakennuksissa ja yhdyskuntarakenteessa joko itsenäisinä teoksina tai esimerkiksi rakenteisiin integroituna taiteena. Prosenttiperiaate on periaatteellinen päätös käyttää osa rakennus- tai yhdyskuntahankkeen määrärahasta taiteeseen.

Valtakunnallisena suosituksena on, että prosentti julkisten rakennushankkeiden tai muiden rakennetun ympäristön hankkeiden kustannuksista käytetään taiteeseen. Tätä työtä voidaan ohjata hankekohtaisesti tai esimerkiksi kuntakohtaisilla julkisen taiteen periaatteilla. Myös esimerkiksi sairaanhoitopiireillä on omia käytäntöjään.

Julkisen taiteen periaatteiden tarkoituksena on määritellä taiteen käytön ja hankinnan menettelytavat niin, että ne tulevat järjestelmällisesti huomioiduksi osana päätöksentekoa. Esimerkiksi Tampereella on otettu käyttöön valtuuston hyväksymät julkisen taiteen periaatteet, mutta kuntien ja alueiden välillä on suuria eroja siinä, miten prosenttiperiaatetta toteutetaan.

Sote- ja maakuntauudistus asettavat osaltaan julkisen taiteen prosenttiperiaatteen toteuttamiselle ja edistämiselle omat haasteensa, jotka olisi perusteltua ratkaista ajoissa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

millaisia keinoja julkisen taiteen prosenttiperiaatteen laajemman edistämisen varmistamiseksi on tulossa ja kuinka julkisen taiteen prosenttiperiaate tai vastaava taiteen edistämisen periaate huomioidaan sote- ja maakuntauudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa?

Helsingissä 12.10.2017

Olli-Poika Parviainen /vihr