Tampereen vihreä valtuustoryhmä on laatinut valtuustoaloitteen, jonka tavoitteena on metsien suojelu Tampereen Teiskossa.

Aloitteessa esitetään Kintulammen, Kulkkilan, Nallin ja Pirttijärven retkeilymetsien sekä Jylhänperän ja Holman talousmetsien ja Vähä-Valkeajärven talous- tai virkistysmetsän suojelua luontoarvoiltaan merkittävinä metsäkohteina. Suojeltavaksi esitettyjen alueiden kokonaispinta-ala on noin 1500 hehtaaria.

Aloitteen valmistelussa on hyödynnetty Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen kesällä 2010 toteuttamia maastokartoituksia, joiden perusteella on tarkasteltu mainittujen kohteiden ekologisia piirteitä ja soveltuvuutta luonnonsuojeluun. Metsien on todettu soveltuvan suojeltaviksi. Vaikka niitä on aiemmin käsitelty, alueiden luontoarvot ovat säilyneet hyvin.

Suojelutoimenpiteet edistävät paitsi kestävää kehitystä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, myös mm. kaupunkilaisten retkeilymahdollisuuksia ja luontomatkailun ja -yrittämisen mahdollisuuksia Teiskossa.

Varsinaisen aloitetekstin voi lukea alta.

*** 

Valtuustoaloite Tampereen kaupungin metsien suojelusta Teiskossa

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys toteutti kesällä 2010 kaupungin omistamissa metsissä Teiskossa maastokartoituksia, joiden perusteella tarkasteltiin kohteiden ekologisia piirteitä ja niiden soveltuvuutta luonnonsuojeluun. 

Selvityksessä olivat mukana Kintulammen retkeilymetsä (480 ha ), Kulkkilan retkeilymetsä (350 ha), Nallin retkeilymetsä (140 ha), Pirttijärven retkeilymetsä (300 ha), Jylhänperän talousmetsä (noin 50 ha), Holman talousmetsä (noin 20 ha) ja Vähä-Valkeajärven talous- tai virkistysmetsä (noin 60 ha). Selvitettyjen alueiden yhteispinta-ala on 1400 hehtaaria. Metsät on luokiteltu kaupungin omassa luokituksessa pääosin retkeilymetsiksi ja yleiskaavassa virkistysalueiksi, joten taloudellisia tai sosiaalisia esteitä niiden suojelulle ei pitäisi olla.

Raportissa kartoitettiin metsien rakennepiirteitä, joilla on merkitystä luonnon monimuotoisuudelle, kuten lahopuun määrää ja puuston rakennetta. Kartoitus toteutettiin etupäässä luontotyyppitasolla. Selvityksen yhteydessä arvioitiin myös alueiden laatua suhteessa METSO-ohjelman suojelukriteereihin. Jokaiselta metsikkökuviolta otettiin useita valokuvia, joita käytettiin raportoinnin tukena. Selvitys on ladattavissa osoitteesta www.tysy.fi

Raportti osoittaa, että kaikki alueet soveltuvat erinomaisesti suojeluun. Sen lisäksi, että alueet ovat luontoarvoiltaan merkittäviä, ne ovat erillisinä alueina huomattavan laajoja ja yhtenäisiä. Metsiä on aiemmin käsitelty, mutta niiden luontoarvot ovat säästyneet hyvin. Metsien suojelu ja jättäminen hakkuiden ulkopuolelle parantaisivat entisestään niiden luontoarvoja lähitulevaisuudessa.

Eri tutkimuksien ja politiikkaohjelmien mukaan Etelä-Suomen metsistä pitäisi olla suojeltua 10–32 %. Tällä hetkellä Tampereen metsiensuojeluprosentti on 0,6, kun esimerkiksi Vantaalla se on 4 %. Pirkanmaallakin metsiensuojeluaste on vain 1,3 %. Toteutuessaan esitetyt suojelualueet muodostaisivat Pirkanmaan suojelluista metsistä yli 10 %, mikä olisi maakunnallisesti erittäin merkittävää.

Nyt esitettävät suojelutoimenpiteet edistävät kaupunkilaisten retkeilymahdollisuuksia tulevaisuudessa. Suojelu avaa uusia mahdollisuuksia myös luontomatkailun ja -yrittämisen kehittämiseen Teiskossa.

Esitämme, että kaikki selvityksessä mukana olevat kaupungin omistamat metsäalueet suojellaan luontoarvoiltaan merkittävinä. Valtuustoaloitteessamme laajennamme Kintulammen osalta  suojelupinta-alaa hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiseksi 580 hehtaariksi, joten esitämme suojeltavaksi yhteensä  1500 hehtaaria metsää.

Tampereella                      13.6.2011

Tampereen vihreä valtuustoryhmä