Eduskunnan puhemiehelle

Jyväskylän yliopiston ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen yksikkö (CoE AgeCare) raportoi uusia tuloksia vanhustyön olosuhteista Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. “Hoivatyö muutoksessa” -raportin tulokset osoittavat useita huolestuttavia kehityssuuntia suomalaisessa vanhushoivatyössä. Yleiskuva suomalaisen vanhustyön tilasta ja kehityksestä on negatiivinen.

Ympärivuorokautisessa hoivassa eli laitoshoidossa ei ole juurikaan tapahtunut positiivista kehitystä ja kotihoidon työolosuhteet ovat heikentyneet aiemmasta. Suomalaisessa laitoshoidossa on selvästi pohjoismaiden matalin henkilöstömitoitus, Suomen kotihoidon olosuhteet ovat kymmenessä vuodessa heikentyneet huomattavasti ja henkilöstön raportoimat laatuongelmat ovat lisääntyneet selvästi. 

Myös hoivapalvelujen työntekijät ovat aiempaa huomattavasti huolestuneempia terveydestään ja turvallisuudestaan – ja aivan syystä, sillä etenkin väkivalta tai sen uhka on noussut huolestuttavan korkealle. Työn lopettamista hoiva-alalla vakavasti harkitsevien työntekijöiden määrä on kymmenessä vuodessa kaksinkertaistunut, jo kaksi viidesosaa (41 %) harkitsi vuonna 2015 nykyisen työnsä lopettamista. 

Kehityssuunta on erittäin huolestuttava. Tuleva sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus luo lisäksi merkittäviä uhkia ja epävarmuuksia. Kun tavoitellaan suuria kustannussäästöjä, tarvitaan myös tehokkaita keinoja palveluiden laadun varmistamiseksi ja työntekijöiden kuormituksen pitämiseksi kohtuullisena.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kuinka ikäihmisten koti- ja laitoshoidon tilannetta aiotaan parantaa ja työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia kehittää nykyisestä, ja miten varmistetaan, ettei tilanne heikkene entisestään sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa?

Helsingissä 20.4.2018

Olli-Poika Parviainen / vihr.