Yhä useamman, erityisesti iäkkäiden ihmisten, odotetaan omaishoidon tuen turvin hoivaavan puolisoaan ja läheisiään kotona. Omaishoidon arkea koskevaa ymmärrystä onkin edelleen lisättävä. Vaikka omaishoito tuo valtiolle myös säästöjä, sitä ei pitäisi kehittää pelkästään talouden, vaan ensisijaisesti ihmisten ehdoilla.

Omaishoitoon sisältyy raskaankin auttamisen rinnalla suuria tunteita. Omaishoitajan arki ei ole vain tehtäviä ja toimia, vaan vastuuta ja sitoutumista päivin ja öin. Omaisia ei pidä nähdä ainoastaan paikkaamassa yhteiskunnan resursseja hoitajina, vaan myös heidän hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan on huolehdittava.

Omaisen hoitaminen on myös yhteiskunnallinen ja poliittinen kysymys. Ensisijaista on edistää omaishoidon tuen kattavuuden laajentamista myös niihin omaistaan hoitaviin, jotka eivät vielä ole omaishoidon tuen piirissä. Hyvä esimerkki tällaisesta ryhmästä ovat mielenterveyspotilaiden omaiset, joita on omaishoidon tuen saajista vain kolme prosenttia, vaikka Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFamin mukaan yli 400 000 suomalaista auttaa tavalla tai toisella mielenterveysongelmista kärsivää läheistään.

Myös julkisten hoivapalvelujen on tulevaisuudessa oltava nykyistä monipuolisempia, kattavampia ja joustavampia yksilöllisille tarpeille, suhteille ja elämäntilanteille. Omaishoitoa ja ansiotyötäkin tulisi voida sovittaa joustavammin yhteen.

Se miten yhteiskunta järjestää hoidon sitä tarvitseville, on merkittävä oikeudenmukaisuus-, tasa-arvo- ja hyvinvointikysymys. Tällä hetkellä ihmiset eivät ole aina samanarvoisessa asemassa sen suhteen, miten oma tai läheisen hoivan tarve elämään vaikuttaa. Kun läheinen ihminen alkaa tarvita hoivaa, odotetaan esimerkiksi naisilta helposti miehiä useammin omaishoitajuutta, vaikka vastuu ei katso sukupuolta. Odotus omaishoitoon saattaa myös olla painavampi pienituloisten kohdalla. Yksityisiä hoivapalveluja kun ostavat enemmän parempituloiset, joilla on palveluihin enemmän varaa.

Vihreät on linjannut tavoitteiksi omaishoidon tuen määrärahojen turvaamisen ja kokonaisvaltaisen tuen tarjoamisen omaishoitajille takaamalla esimerkiksi riittävät vapaapäivät ja järjestämällä toimivat sijaispalvelut. Kannatamme myös maan hallituksen avauksia omaishoidon edellytysten lisäämiseksi. Erityisesti sijaispalveluiden parantaminen edelleen on tärkeää. Suurin ongelma ei käsittääkseni ole palvelujen määrä vaan se, etteivät palvelut eivät sovellu kaikkiin elämäntilanteisiin eikä niihin aina luoteta. Tarvitaankin luotettavia ja taloudellisesti saavutettavissa olevia sijaishoidon palveluja auttamaan tilanteen mukaan kotona ja kodin ulkopuolella.

Tämän lisäksi vihreät kannattaa omaishoidon tuen siirtämistä Kelan maksettavaksi. Se olisi oikeudenmukaista, sillä nyt asuinpaikka voi vaikuttaa tukeen. Jos asiasta vastaisi valtakunnallinen Kela, olisi helpompaa luoda yhtenäiset käytännöt kaikille. Nyt sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen yhteydessä tähän olisi hyvä tilaisuus. Meidän päättäjien pitäisi tarttua asiaan yhdessä, olimme sitten millä puolella poliittista karttaa tahansa.

Teksti on julkaistu Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI:n lehdessä